A Vuelta Sportiroda Általános Részvételi Szabályzata

A Vuelta Kft (1104 Budapest, Bodza utca 31/a), mint szervező (Szervező) az általa szervezett eseményen részt vevő személyeket (továbbiakban Résztvevő) az alábbiakról tájékoztatja:

I. Általános rendelkezések

1. A regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő kijelenti, hogy a Szervező által szervezett verseny- illetve túra kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el. 14 éven felüli, kiskorú Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével vehet részt a versenyen, túrán, illetve a Szervező által szervezett eseményen vagy sorsoláson, mely hozzájárulás meglétét a kiskorú a Szervező felhívására igazolni köteles. 14 év alatti kiskorú csak akkor vehet részt a versenyen, túrán, illetve a Szervező által szervezett eseményen vagy sorsoláson, ha törvényes képviselője helyette és nevében írásban kijelentette, hogy a Szervező által szervezett verseny- illetve túra kiírását mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

2. Szervező a hiányosan megadott nevezési adatokból, valamint a rajtszámok, vagy az időmérő chip nem, vagy nem megfelelő módon történő viseléséből eredő problémákért nem felel.

3. Szervező az előnevezéseket akkor tekinti elfogadottnak, amikor a nevezési díjat Résztvevő a megadott előnevezési határidőig megfizette.

4. Résztvevő köteles a rendezvényközpontban kapott rajtszámot teljes méretében (levágás, behajtás nélkül) az alábbi módon rögzíteni:

5. A verseny feladásáról Résztvevő köteles a Szervezőt vagy annak megbízottjait (zsűri, pályabírók) tájékoztatni, és a rajtszámot levenni.

6. Résztvevő köteles a versenyközpontban kapott chipet az adott esemény kiírásának megfelelően a megadott helyen, a verseny alatt viselni. Résztvevő köteles a chipet az esemény befutóját követően a Szervező részére átadni; baleset, nem várt esemény vagy a verseny feladása esetén a chipet a Szervező részére köteles 8 napon belül visszajuttatni.

7. A Résztvevő a kijelölt útvonalon köteles haladni. Amint a Résztvevő elhagyja a kijelölt útvonalat, résztvevői státuszát elveszti. Amennyiben ezt nem szándékosan tette és a rendezvény meghirdetett ideje alatt visszatér a kijelölt útvonalra, úgy, hogy a teljes távot teljesíti, a résztvevői státusza feléled. Résztvevő köteles az ellenőrző pontokon áthaladni.

8. Szervező rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat betartani (KRESZ), különös tekintettel az alábbiakra:
- Jobbra-tartási kötelezettség
- Elsőbbségadási kötelezettség
A túrák/versenyek részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlanak. Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani!

9. A nevezés elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzéssekkel készült, a táv teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szív- és érrendszeri megbetegedésben nem szenved. Azoknak, akik nem rendelkeznek sportolói versenyengedéllyel, ajánljuk, hogy a rendezvény előtt sportorvossal vizsgáltassák meg, hogy egészségi állapotuk megfelel-e egy kerékpáros versenyen/túrán való részvételhez.

10. Az eseményen a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, a Szervező, illetve a rendező felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.

11. A Szervező által szervezett túrákon és versenyeken Résztvevő köteles fejvédőt használni. A Résztvevő - saját és mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt köteles ellenőrizni, hogy kerékpárja, sportfelszerelése alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A Szervező jogosult arra, hogy a nem megfelelő felszereléssel indulókat bármely időpontban kizárja az eseményből.

12. A Szervező által szervezett túrákon és versenyeken Résztvevő nem vehet részt elektromos rásegítésű kerékpárral (pedelec, e-bike), valamint könyöklővel, balesetveszélyesen felszerelt kormányszarvval, alkatrésszel ellátott kormányú kerékpárral.

13. A nevezés elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével Résztvevő hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező (Vuelta Kft.) valamint a Progress Étteremhálózat Kft. és a Progress Promotion Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve reklámcélból felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér. Résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét Szervező az eredménylistában, és / vagy a rendezvény beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítse.

14. A Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. A frissítőpontokon kívül történő szemetelés a versenyből/túrából való kizárást vonja magával!

15. A Szervező versenyein helyezést elért versenyzők díjukat kizárólag az eredményhirdetésen személyesen vehetik át. A díjak utólagos átvételére nincs mód.

16. A Szervező az esőnap nélkül meghirdetett rendezvényeit rossz időjárási körülmények között is megtartja kivéve ha – a Szervező kizárólagos mérlegelése alapján - az időjárási körülmények a Résztvevő személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztetnék. Ez utóbbi esetben az esemény elmarad.

17. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny/túra kiírásokat az esemény megelőzően (szükség esetén közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervező az adott esemény hivatalos honlapján és a helyszínen ad tájékoztatást.

18. 18 évnél fiatalabbak csak szülői (sportegyesület tagjaként edzői, oktatási intézmény diákjaként pedagógusi) engedéllyel nevezhetnek, regisztrálhatnak és / vagy vehetik át a rajtszámot, melyről szülői felelősségvállalási nyilatkozatot mutatnak be. A nevezés elküldésével a Résztvevő, illetve annak képviselője (szülő, pedagógus, edző) elismeri, hogy a nyilatkozat kötelező jellegét tudomásul vette, elfogadta.

19. Szervező versenyein vitás esetekben az óvás lehetséges. Az óvást legkésőbb az adott versenyszám eredményhirdetése előtt 15 perccel, írásban kell benyújtani a Versenyigazgatóhoz, 10 000 Forint óvási díjjal együtt. A felmerült észrevételeket a Szervező kivizsgálja és az érintetteknek szóban és/vagy írásban válaszol. Jogosnak ítélt óvás esetén az óvási díj visszafizetésre kerül. Az elutasított óvások díját Szervező a Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany J. u. 31.) részére fizeti be.

20. Szervező versenyein az itt nem szabályozott kérdésekben a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI), valamint a Magyar Kerékpáros Szövetség szabályzatai érvényesek.

21. A jelen általános szabályok az egyes események egyedi szabályaival együttesen érvényesek, melyet az adott események kiírásai tartalmaznak.

22. Résztvevő az Ötpróba azonosítószámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a megadott azonosítót, résztvevő nevét, illetve az általa teljesített távot a Szervező és az Ötpróba Magyarország (Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.) között létrejött együttműködési megállapodásnak megfelelően rendelkezésre bocsájtja az Ötpróba-pontok jóváírása céljából.

II. Nevezési díj visszafizetése és átnevezés

A Szervező egyes rendezvényeinek aktuális átnevezési és nevezés átadási szabályzatáról a Szervező az adott rendezvény honlapján ad tájékoztatást. Egyéb esetekben a következő szabályzat az alkalmazandó:

1. A rendezvény időpontjához képest több mint két héttel, e-mailben, személyesen vagy levélben történő lemondás esetén, kérésre a Szervező a már elküldött nevezési díjat 500 Ft kezelési költség levonása után visszafizeti. A kezelési költség levonása után a befizetett nevezési díj egy későbbi a Szervező által szervezett esemény nevezési díjába beszámítható. 

2. A rendezvény időpontjához képest több mint két héttel, e-mailben, személyesen vagy levélben kért módosítást (távváltoztatás, más nevezőre való átruházás) Szervező 500 Ft kezelési költségért vezeti át.

3. A rendezvény időpontjához képest két héten belüli munkanapon, de legkésőbb az online nevezés lezárultáig, e-mailben, személyesen vagy levélben történő lemondás esetén Szervező a már elküldött nevezési díjat 30% kezelési költség levonása után visszafizeti. A kezelési költség levonása után a befizetett nevezési díj egy későbbi a Szervező által szervezett esemény nevezési díjába beszámítható.

4. A rendezvény időpontjához képest két héten belüli munkanapon, de legkésőbb az online nevezés lezárultáig, e-mailben, személyesen vagy levélben kért módosítást (távváltoztatás, más nevezőre való átruházás) a Szervező 30% kezelési költségért vezeti át.

5. A Szervező nevezési díjat az online nevezés lezárulását követően, vagy utólagosan nem fizet vissza, illetve későbbi a Szervező által szervezett esemény nevezési díjába nem beszámítható. Utólagos lemondásnak minősül az esemény napján vagy az esemény napját megelőző munkaszüneti napon, napokon érkező lemondás is.

6. A TOP Maraton versenysorozat részeként megrendezésre kerülő Mátra Maratonra a TOP Maraton visszafizetési és átnevezési szabályai érvényesek: A futamok előtt 3 hétig az átnevezés illetve a nevezés átadás ingyenes /nevezést csak az érvényes nevezéssel rendelkező versenyző kezdeményezhet, a szervezők más megkereséssel nem foglalkoznak/, ez után az időpont után az átnevezések, átírások, visszafizetések díja 2000 Ft/fő. Átnevezésre, nevezésre a verseny napján nincs lehetőség.

III. Sorsolási szabályzat

1. Egyes eseményeken a regisztrált Résztvevők között a Szervez ajándékokat sorsol ki.

2. A sorsolás helyét és időpontját az adott esemény kiírása tartalmazza.

3. A nyertesnek jelen kell lennie a sorsolás helyszínén és személyesen kell átvennie a nyereményét. Amennyiben a sorsolást követő 1 percen belül a kisorsolt nem jelentkezik, úgy új sorsolás(oka)t tartanak addig, amíg nem lesz meg a nyertes a helyszínen.

4. A sorsolásban Résztvevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező (Vuelta Kft.) valamint a Progress Étteremhálózat Kft. és a Progress Promotion Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.) reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve reklámcélból felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér. Résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét Szervező az eredménylistában, és / vagy a rendezvény beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítse.

5. A sorsoláson nem lehetnek nyertesek a túra / verseny / esemény Szervezője, valamint Szponzorai, Támogatói, ezek munkatársai és azok Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.

IV. Adatvédelem

1. Résztvevő a nevezés és regisztráció elküldésével és/vagy a rajtszám átvételével kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező Vuelta Kft. (1104 Budapest, Bodza utca 31/a.) és az általa megbízott adatfeldolgozók az események lebonyolítása, és a Résztvevők tájékoztatása céljából kezeljék. Egyben hozzájárul ahhoz, hogy neve, születési éve és a lakóhelyének megfelelő település neve felkerül a nevezési listára, a várólistára, valamint az eredménylistára.

2. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá Adatvédelmi törvény) 3. § (6) bekezdése.

3. Szervező ezúton tájékoztatja Résztvevőt, hogy a regisztráció elküldése, illetve rajtszám átvételével kapcsolatosan átadott személyes adataik kezeléséhez a hozzájárulását vélelmezi. A személyes adatok szolgáltatása minden esetben önkéntes és a Résztvevő bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést, illetőleg az adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatait nem szolgáltatja, illetve a hozzájárulását visszavonja és emiatt a Szervező nem képesek a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségei teljesítésére, úgy ez a Résztvevő jelentkezésének, rendezvényen történő részvételének, sorsoláson való részvételének érvénytelenségével jár.

4. A Résztvevő által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja:
• a Résztvevő azonosítása;
• a túrán / versenyen / eseményen való részvétel biztosítása;
• sorsolás lebonyolítása és a nyeremény átadása, ideértve a nyereményjuttatás adózási vonzatait is;
• túráról / eseményről, sorsolásról, nyereményátadásról való média-beszámoló keretében hang- és képfelvételek készítése;
• panaszkezelés
• Résztvevő tájékoztatása a Szervezők tevékenységéről, információk átadása.

5. Szervező a tudomására jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására a Résztvevő hozzájárulása nélkül nem hozza, és az adatkezelési cél megszűnését követően törli, egyéb, törvényben vagy jelen szabályzatban meg nem határozott egyéb célra nem használja fel azokat.

6. Szervező biztosítja, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7. A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, valamint az Adatvédelmi törvényben rögzített feltételek fennállta esetén tiltakozhat adatainak kezelése ellen.

8. A Résztvevő kérelmére a Szervező tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem előterjeszthető e-mailen vagy postai úton a Szervező elérhetőség rovatban megadott postacímen. A Szervező a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adják meg a kért tájékoztatást, a kérelem előterjesztésével azonos módon.

9. A Résztvevő kérheti, hogy a Szervező a valóságnak meg nem felelő személyes adatait helyesbítse, illetve módosítsa. Ilyen tárgyú kérelmet e-mailen vagy postai úton lehet előterjeszteni. A Résztvevő saját, a regisztráció alkalmával megadott személyes adatainak törlését a Szervező elérhetőség rovatban megadott postai címén kezdeményezheti. A Szervező a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlik az adatokat, kivéve, ha azok kezelését jogszabály írja elő. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.


10. Amennyiben a Résztvevő személyes adatai jogellenes kezelését tapasztalja, úgy az Adatvédelmi törvény 16/A. §-a alapján lehetősége van ez ellen tiltakozni. Tiltakozását postai úton tudja eljuttatni a Szervezőhöz. A Szervező valamennyi ilyen tartalmú kérelmet, bejelentést annak beérkezésétől számított 15 napon belül kivizsgál és a vizsgálat eredményéről a Résztvevőt írásban vagy postai cím megadásának hiányában a bejelentés benyújtásával azonos módon tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szervező az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolják, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította.


11. Amennyiben az érintett Résztvevő a Szervező által a vizsgálat lezártát követően meghozott döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlését követő 30 napon belül az Adatvédelmi törvény rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat. A Résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Adatvédelmi Biztos (dr. Jóri András – Adatvédelmi Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Nádor utca 22.; Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 40.) segítségét is.


12. A Szervező olyan biztonsági intézkedéseket és eszközöket alkalmaznak (mint például tűzfalakat), melyek megakadályozzák az általa kezelt adatok elvesztését, az azokkal történő visszaélést vagy azok megváltoztatását.

V. A Részvételi Szabályzat Érvényessége

A jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Résztvevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Szervező a jelen Szabályzat megsértésének megállapítása esetén ezen okból a Résztvevőt az eseményből (túrából, versenyből, sorsolásból) kizárhatják.